Outsourcing usług księgowych

Zapewniamy profesjonalną kompleksową obsługę księgową, kadrową i podatkową.
Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe oraz rozliczenia finansowo-kadrowe, starannie prowadzona dokumentacja z zachowaniem poufności danych to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy.

Wysoki poziom informatyzacji naszej kancelarii rachunkowo-podatkowej umożliwia świadczenie usług księgowych bez względu na miejsce wykonywania Państwa działalności. Nie jest ważne, czy miejsce siedziby zarządu to Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa czy Kraków. Księgowość firmy wraz z jej controllingiem może być prowadzona w innej lokalizacji. Umożliwia to pełna informatyzacja wymiany danych między Państwa firmą, a naszą kancelarią.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych (księga handlowa, książka przychodów i rozchodów) oraz rozliczeń naszych Klientów wobec US i ZUS. Reprezentujemy Państwa podczas kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wykonywanych przez pracowników organów skarbowych.

Księgowość finansowa

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo – księgowej wszystkich podmiotów gospodarczych a w szczególności spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób aby umożliwić raportowanie również według wymagań grup kapitałowych zarówno polskich, jak i zagranicznych.

1. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych.

2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów.

3. Ewidencja środków trwałych.

4. Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych.

W zakres tej oferty wchodzi min.:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont (polityki rachunkowości);
 • prowadzenie bieżących czynności księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym – szczegółowe sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów , prowadzenie dziennika księgowań, prowadzenie księgi głównej, prowadzenie ksiąg pomocniczych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KpiR) oraz ewidencji przychodów
 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych
 • rozliczanie podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych (CIT, PIT) oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towaru i usług (VAT) oraz sporządzanie deklaracji dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, którzy nie posiadają zakładu na terenie polski
 • sporządzanie sprawozdań i raportów statystycznych wymaganych odrębnymi przepisami, m.in. na potrzeby sprawozdawczości dla GUS, NBP i Urzędu Celnego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i przeszacowaniem wartości środków trwałych;
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych (import, eksport, WNT i WDT)
 • pomoc przy badaniu sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdania finansowego – roczne oraz okresowe
 • sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • obsługa i reprezentowanie klienta w organach skarbowych i statystycznych;
 • obsługa kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wykonywanych przez pracowników organów skarbowych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych w części dotyczącej wyników finansowych;

Dokumentacja księgowa

Zgodnie z przepisami o rachunkowości i podatkach przedsiębiorcy mają obowiązek posiadania dokumentacji księgowej, która określa zasady finansowo-księgowe obowiązujące w przedsiębiorstwie i wpływające na bezpieczeństwo rozliczeń księgowo-podatkowych w firmie.

W zakres tej oferty wchodzi min.:

 • przygotowanie instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych wewnątrz firmy
 • opracowanie Polityki Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont (ZPK) dla jednostek, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości
 • sporządzenie regulamin wynagradzania
 • weryfikację dokumentacji księgowej posiadanej przez przedsiębiorstwo oraz dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości i podatków
 • opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej w celu określenia zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych

Nadzór księgowy i podatkowy

Jest on skierowany do tych przedsiębiorstw, które posiadają wewnętrzne działy księgowe. Oferujemy wsparcie merytoryczne pracowników oraz poprzez kontrolę i analizę prawidłowości rachunkowości firmy jesteśmy w stanie zapobiegać negatywnym skutkom błędów, które mogą się pojawić w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

W zakres tej oferty wchodzi min.:

 • weryfikacja poprawności zapisów księgowych w księgach rachunkowych oraz deklaracjach podatkowych
 • bieżące doradztwo w kwestiach księgowych i podatkowych
 • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów księgowych
 • wsparcie w zakresie optymalizacji Polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • przygotowanie i badanie sprawozdań finansowych
 • weryfikacja poprawności sporządzenia pozostałych raportów finansowych z działalności firmy
 • nadzór nad prawidłowością sporządzonych deklaracji podatkowych (VAT,CIT,PIT)
 • nadzór lub sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP, Izba Celna)

Audyty księgowe

Weryfikujemy księgi podatkowe w celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń w zakresie badanego obszaru z jednoczesną identyfikacją zagrożeń podatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną działalnością.

 • kontrola rachunkowa mająca na celu zbadania zgodność prowadzonych w przedsiębiorstwie rozliczeń księgowych z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości badanego podmiotu gospodarczego
 • kontrola podatkowa w celu sprawdzenie prawidłowości rozliczeń przedsiębiorstwa w
 • świetle przepisów podatkowych (w szczególności uwzględnienie rozliczeń z tytułu: CIT, VAT i PCC)
 • kontrola rozliczeń z podmiotami powiązanymi pod kątem zgodności z przepisami z zakresu cen transferowych (Transfer Pricing)
 • badanie kadrowo-płacowe, które weryfikuje prawidłowość zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych
 • sprawdzenie rozliczeń podatkowych spółek, które działają w specjalnych strefach ekonomicznych przy uwzględnieniu prawidłowości kalkulacji wyniku opodatkowanego i wyniku zwolnionego
 • analizę prawidłowości przygotowania sprawozdania finansowego spółki

Co nas wyróżnia? Dlaczego my?

Znacznie więcej niż księgowość

Doradzamy, nie tylko księgujemy. Co miesiąc omawiamy z naszymi Klientami ich wyniki finansowe. Opracowujemy analizy wraz z zaleceniami koniecznych do pojęcia działań, które będą zmierzać do poprawy sytuacji finansowej.

Osobisty odbiór dokumentów

Dokumenty księgowe odbieramy osobiście (lub przez firmę kurierską w specjalnie do tego przygotowanej kopercie). Dzięki czemu nasi Klienci nie tracą czasu na dojazdy, a podczas spotkania mogą skonsultować bieżące sprawy i ew. problemy.

Tajemnica zawodowa i poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie otrzymywanych od naszych Klientów dokumentów i przekazywanych danych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą poufność udostępnianych nam informacji.

Szybkość działania i dyspozycyjność

Zawsze mamy czas dla naszych Klientów. Służymy pomocą w każdej chwili.

Terminowość

Dzięki dobrej organizacji i rzetelności wykonujemy swoją pracę efektywnie i zawsze na czas.

Przystępność cenowa

Dbamy o to, aby naszym Klientom opłacało się korzystać z naszych usług.