Pytania Klientów

Możliwość odsprzedaży towaru przed dokonaniem płatności

Pytanie
Jeden z naszych klientów zajmuje się min. obrotem samochodami oraz częściami do samochodów. Zdarzają się sytuacje, że po dokonaniu zakupu danego towaru (faktura przelewowa, z odroczonym terminem płatności), zostaje od odsprzedany nawet tego samego dnia, bez uregulowania płatności (ze względu na np. miesięczny termin płatności). W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy można odsprzedać towar, który nie został jeszcze opłacony i jak wygląda taka transakcja od strony podatkowej.

 

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

W myśl art. 19 ust. 1 wymienionej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jednocześnie w myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W świetle powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym, o ile Wnioskodawca nabył prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to nie ma przeszkód, aby odsprzedał ten towar, nawet w dniu jego nabycia, niezależnie od dokonania za niego płatności.

Ponadto w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wydania towaru.