Dlaczego fiskus wprowadza nowe, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym? Uzasadnieniem jest …optymalizacja podatkowa. Urzędnicy fiskusa wyszli z założenia, że w przypadkach, w których podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub są to dochody nieadekwatne do skali prowadzonej działalności, to prawdopodobnie jest to efekt optymalizowania podatków. No cóż, może zdarzyć się i tak, niemniej jednak taka argumentacja jest bardzo niebezpieczna. Bo kiedyś ktoś może dojść do wniosku, że skoro dany podatnik nie płaci np. 10 000/100 000/1 000 000/wstaw dowolną kwotę PLN podatku rocznie, to znaczy, że kombinuje i trzeba mu dowalić domiar podatkowy. Jak za starych dobrych czasów!

Kogo i czego będzie dotyczyła nowa regulacja

Podatnikami minimalnego podatku dochodowego będą podatnicy podatków dochodowych (zarówno PIT jak i CIT), będący właścicielami/posiadaczami środków trwałych położonych w Polsce, w postaci tzw. nieruchomości komercyjnych, o określonej wartości początkowej (powyżej 10 milionów PLN).

Nieruchomości komercyjne, które będą objęte nowym podatkiem:

 • budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo usługowe;
 • budynki biurowe.

Jeżeli wartość początkowa budynku handlowo-usługowego lub budynku biurowego nie przekracza 10 milionów PLN dodatkowy podatek nie będzie wymagany.

Minimalny podatek dochodowy ma być odliczany od podatku dochodowego (PIT lub CIT) obliczanego na zasadach ogólnych.

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Za podstawę opodatkowania będzie przyjmowany przychód odpowiadający wartości początkowej środków trwałych, przekraczającej kwotę 10 milionów PLN (innymi słowy nadwyżka ponad 10 mln PLN wartości początkowej ŚT). Czyli będzie to swoista fikcja prawna, że podatnik posiadający np. budynek biurowy (stanowiący środek trwały) o wartości 100 milionów PLN osiąga przychód w wysokości 90 000 000 PLN.

Podatek będzie płacony miesięcznie w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania. W przypadku przykładowego biurowca o wartości 110 000 000 PLN będzie to 35 000 PLN miesięcznie, czyli 420 000 PLN rocznie. Co ciekawe podstawy opodatkowania nie będą obniżały dokonane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, będą za to podwyższały ją poniesione na nieruchomość nakłady.

Co jest dziwnego w minimalnym podatku dochodowym?

Podatnik posiadający nieruchomość komercyjną o wartości początkowej przekraczającej 10 mln PLN będzie opodatkowany minimalnym podatkiem dochodowym. Niezależnie czy przynosi dochód, niezależnie jak bardzo dana nieruchomość jest dochodowa, czy też generująca stratę.

Co prawda przepisy o minimalnym podatku dochodowym nie będą miały zastosowania do tych nieruchomości komercyjnych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych (w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej). Opodatkowaniu nie będą podlegały również budynki wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne cele podatnika lub na cele:

 • naukowe;
 • naukowo-techniczne;
 • oświatowe;
 • kulturalne,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • ochrony środowiska;
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę;
 • dobroczynności;
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 • kultu religijnego.